محصولات
تينر روغني الوان
ALCO-2032

تينر روغني الوان

ALCO-2032

تینر روغني الوان جهت رقیق نمودن انواع رنگ‌های روغني آلكيدي بکار می‌رود. تينر را به آرامي به رنگ افزوده و پس از بهم زدن و یکنواخت کردن، رنگ قابل استفاده می‌باشد.

توجه:مشخصات، نکات ایمنی و شرایط نگهداری بر روی بسته بندی این محصول به طور کامل درج گردیده است.

پیشنهاد مشابه