آزمایشگاه مرجع رنگ الوان

آزمایشگاه مرجع رنگ الوان

انطباق با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025

آزمایشگاه مرجع رنگ الوان اولین بار در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) توسط کارشناسان موسسه آلمانی DGA در ۲۷ آزمون مطابق با الزامات استاندارد  ISO/IEC 17025:2005 مورد ارزیابی قرار داده شد و موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از این موسسه با مدت اعتبار ۶ سال گردید. (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴). سپس با فراهم شدن امکان ارزیابی آزمایشگاه‌ها مطابق با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI, در سال ۱۳۹۳ عملکرد آزمایشگاه مرجع رنگ الوان توسط میزان این مرکز مورد بررسی و تایید قرار داده شد که نتیجه این ارزیابی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه به شماره NACI/Lab/631 می‌باشد. از سال ۱۳۹۳ تا به امروز نیز در دوره‌های زمانی مشخص صلاحیت این آزمایشگاه از نظر استقرار الزامات فنی و کیفی استاندارد ISO/IEC 17025 توسط سازمان NACI مورد ارزیابی و تایید قرار داده شده است.


انطباق با الزامات روش اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران

اولین بار در سال  ۱۳۸۹ آزمایشگاه رنگ الوان توسط ممیزان سازمان ملی استاندارد ایران مورد ارزیابی قرار داده شد و بعد از اطمینان ممیزان از استقرار سیستم مدیریت کیفیت و انطباق الزامات فنی با روش اجرایی تدوین شده توسط سازمان ملی استاندارد، آزمایشگاه رنگ الوان به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد فعالیت خود را آغاز کرد. در طول بیش از این یک دهه فعالیت آزمایشگاه, ممیزان اداره استاندارد در دوره های زمانی مشخص در آزمایشگاه حضور یافته و عملکرد آزمایشگاه را مورد بررسی قرار داده اند که نتیجه آن تمدید مستمر گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار با شماره T/1967 و توسعه دامنه کاری آزمایشگاه در طول این سال‌ها می‌باشد.

همکاری با اداره استاندارد به این صورت است که نمونه‌هایی از محصولات شرکت‌های تولیدکننده رنگ از طرف اداره استاندارد جهت ارزیابی به آزمایشگاه رنگ الوان ارسال می‌گردد.


انطباق با الزامات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی که زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است؛ پلتفرم به اشتراک‌گذاری دستگاه‌ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است. در این شبکه خدمات آزمایشگاهی متنوعی در حوزه‌های مختلفی مانند: فنی و مهندسی، مکانیک، مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی (رنگ و پوشش)، هوا فضا، معدن، محیط زیست، کشاورزی و گیاهان دارویی… ارایه می‌شود.

توانمندی آزمایشگاه رنگ الوان در سال ۱۳۹۴ توسط کارشناسان معاونت علمی و فناوری جهت ورود به شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی مورد ارزیابی قرار داده شد و بعد از یک سال عضویت آزمایشی در این شبکه در سال ۱۳۹۵ عضویت آزمایشگاه رنگ الوان به صورت قطعی تایید گردید و تا به امروز نیز همکاری با این شبکه آزمایشگاهی ادامه دارد.