محصولات
اسپری کند سوز کننده
ALCO-5005

اسپری کند سوز کننده

ALCO-5005

اسپری کند سوز کننده

این محصول به صورت محلولی بی‌رنگ و بر پایه آب ارائه می‌گردد كه می‌تواند بر روی سطوح جاذب مانند چوب (بدون روکش و بدون رنگ)، كاغذ و منسوجات اعمال شود و به نحوی كه با آغشته شدن سطوح، باعث كند سوزی در آن‌ها می‌شود. سطوح پوشش داده شده با این محصول هنگامی كه در معرض شعله قرار گیرند؛ عامل گسترش حریق نمی‌گردد و با كاهش شعله خود به خود خاموش می‌گردد.

این محصول مطابق آزمون قابلیت افروزش بر اساس استانداردهای ملی ISIRI 7271-4 و استاندارد ISO 11925-2 در مركز تحقیقات مسكن بر روی پارچه مورد آزمون قرار گرفته است و در نتیجه بر اساس استاندارد ملی ISIRI 8299 در طبقه E قرار گرفته و ایجاد كند سوزی می‌نماید.

پیشنهاد مشابه