محصولات
ALVAN FIRESTOP
ALCO-5005

ALVAN FIRESTOP

ALCO-5005

اين محصول به صورت محلولي بي رنگ و بر پايه آب ارائه مي گردد كه مي تواند بر روي سطوح جاذب مانند چوب (بدون روکش و بدون رنگ) ،كاغذ و منسوجات اعمال شود و به نحوي كه با آغشته شدن سطوح ، باعث كند سوزي در آن ها مي شود. سطوح پوشش داده شده با اين محصول هنگامي كه در معرض شعله قرار گيرند عامل گسترش حريق نمي گردد و با كاهش شعله خود به خود خاموش ميگردد.

اين محصول مطابق آزمون قابليت افروزش بر اساس استانداردهاي  ملي ISIRI 7271-4 و استاندارد ISO 11925-2 در مركز تحقيقات مسكن بر روي پارچه مورد آزمون قرار گرفته است و در نتيجه بر اساس استاندارد ملي ISIRI 8299 در طبقه E قرار گرفته و ايجاد
كند سوزي مي نمايد.

نکته:جهت دریافت مشخصات فنی کامل این محصول، خواهشمند است شماره موبایل خود را در سامانه الوان، ثبت و کدی که پیامک می­گردد را مجدداً در سامانه ثبت فرمائید.

پیشنهاد مشابه