دات نت نیوک
fa-IR en-GB
 

نام محصول : اپوکسی سالونت فری مخصوص مخازن آب آشامیدنی
کد محصول : ALCO-2210  
معرفی و کاربرد : این محصول دو جزیی و بر پایه رزین اپوکسی پلی آمین بهداشتی با بهترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه گردیده است. این محصول برای سطوح آهنی و بتنی مناسب بوده و در برابر عوامل خورنده و اسیدهای ضعیف و قلیا و بسیاری از حلال ها مقاومت عالی دارد. براقیت بالا , دوام و مقاومت بسیار عالی در مقابل آب این محصول نسبت به سایر پوشش های مشابه باعث شده است بطور وسیعی در مخازن آب آشامیدنی و لوله های آب از آن استفاده شود.
نام محصول : پرايمر زينك ريچ اپوكسي پلي آميد
کد محصول : ALCO-2227  
معرفی و کاربرد : اين محصول يك آستر دو جزيی غنی شده از روی، بر پايه رزين اپوکسی و هاردنر پلی آميد می باشد. درصد بسيار بالای گرد روی در فيلم خشك می تواند سطوح آهنی و فولادی را از طريق الكترو شيميايی و حفاظت کاتدی محافظت نمايد و به همين دليل به عنوان لايه آستری اوليه در سطوح فولادی بكار می رود. اين پرايمر مقاومت بسيار عالی در مقابل رطوبت و محيط های دريايی دارد اما اغلب جهت افزايش مقاومت خوردگی بصورت سيستم پيشنهاد می گردد.
نام محصول : پرایمر اپوکسی استر
کد محصول : ALCO-2409  
معرفی و کاربرد : یک پرایمر سریع خشک یک جزئی می باشد که دارای چسبندگی مناسبی به روی سطوح فلزی بوده و در شرایط آب و هوایی خورنده ضعیف تا متوسط قابل اعمال است. این پوشش در عین سختی مناسب انعطاف پذیری مطلوبی نیز دارد و با تجه به ویژگی های منحصر به فرد کاربرد وسیعی در صنایع دارد.
نام محصول : پرایمر اپوکسی پلی آمید اخرایی
کد محصول : ALCO-2201  
معرفی و کاربرد : يك آستـر ضد خوردگـی دوجزئـی بر پايه رزين اپوكسـی سخـت شونده با پلی آمید و دارای پیگمنت كرومات روی می باشد. اين پوششها به عنوان آستری جهت سطوح فولادی به كار رفته و اغلب بوسیله پوشش رويه جهت مقاصد تزئینی يا حفاظتی مجدداً رنگ آمیزی می شوند .اين پوششها در قیاس با رنگهای روغنی الکیدی مقاومت بسیار عالی در برابر اغلب مواد خورنده داشته و در مقابل انواع مواد شیمیايی ( از قبیل اسیدها و بازها )و عوامل فرسايش پايدارند.
نام محصول : پرایمر زینک اتیل سیلیکات (3 جزئی)
کد محصول : ALCO-3003  
معرفی و کاربرد : اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ آﺳﺘﺮ ﺳﻪ ﺟﺰﯾﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه از روي، ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﺗﯿﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي ﮔﺮد روي در ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ و ﻓﻮﻻدي را از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮو ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﻪ آﺳﺘﺮي اوﻟﯿﻪ در ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود. اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ دارد، اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻤـﺎل در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣـﺮﻃﻮب و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣـﺮارﺗﯽ تا 400 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘـﯿﮕﺮاد از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ می ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺑﮑﺎر رود.
نام محصول : پرایمر زینک فسفات آلکیدی
کد محصول : ALCO-2005  
معرفی و کاربرد : اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ آﻟﮑﯿﺪ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﻓﺴﻔﺎت روي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دوام ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﯽ ﻓـﻠﺰ آﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑـﯽ دارا ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮردﮔﯽ را ﺗﻀﻤـﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ آﺳـﺘﺮي ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
نام محصول : پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمید
کد محصول : ALCO-2204  
معرفی و کاربرد : اين محصول يك پرايمر ضد خوردگی دو جزيی بر پايه رزين اپوکسی و هاردنر پلی آميد می باشد .اين پرايمر به عنوان لايه اول در يك سيستم رنگ برای سطوح خارجی مخازن، اسکلتهای فلزی، خطوط لوله کارخانجات شيميايی، پالايشگاه ها و مناطق ساحلی کنار دريا مورد استفاده قرار می گيرند . پوشـشهای اپوکسی ميانی و رويه اپوکسی و يا پلی اورتان را می توان به صورت يك لايه نهايی روی سطـوح فلـز دارای آستری به کار برد.
نام محصول : پرایمر زینک کرومات آلکیدی
کد محصول : ALCO-2002  
معرفی و کاربرد : اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﻟﮑﯿﺪ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﮐﺮوﻣﺎت روي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮردﮔﯽ را ﺗﻀﻤـﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دوام ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﯽ ﻓـﻠﺰ آﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑـﯽ دارا ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ آﺳـﺘﺮي ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .
نام محصول : پرایمر كولتار اپوكسي پلی آمید
کد محصول : ALCO-2205  
معرفی و کاربرد : اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ دو ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﮐﻮﻟﺘﺎر و ﻫﺎردﻧﺮ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ، ﺿﺮﺑﻪ، آب درﯾﺎ، ﻓﺎﺿﻼب، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟﯿﻔﺎﺗﯿﮏ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺖ ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي ، ﺑﺘﻮﻧﯽ ، ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮن در ﺧﺎك ﺑﮑﺎر رود.

صفحه 1 از 5ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  بعدی   انتها