دات نت نیوک
fa-IR en-GB
 

نام محصول : پوشرنگ مخصوص جدول
کد محصول : ALCO-2026  
معرفی و کاربرد : این پوشرنگ جهت سطوح بتونی و خاص جداول بتونی معابر و بلوارها طراحی شده است .کلیه اجزاء بکار رفته در فرمولاسیون این پوشرنگ اعم از رزینها، پیگمنت ها و فیلرها کاملاً در برابر محیط قلیایی بتون مقاوم بوده، در نتیجه برای مدت طولانی از سطوح بتونی محافظت می نماید . تمایل این پوشرنگ به جذب آلودگی محیط و مواد چرب بسیار کم بوده و براحتی قابل شستشو می باشد .
نام محصول : تینر رنگ ترافیک آلکید کلرو کائوچو
کد محصول : ALCO-2509  
معرفی و کاربرد : تینر ترافیک الکید کلرو کائوچو برای رقیق سازی رنگ ترافیک الکید کلرو کائوچو به منظور رسیدن به ویسکوزیته مناسب برای اعمال رنگ به کار می رود. این تینر برای شستشوی ابزار رنگ آمیزی و اسپری نیز قابل استفاده است.
نام محصول : تینر مخصوص جدول
کد محصول : ALCO-2057  
معرفی و کاربرد : تینر مخصوص جدول جهت رقیق سازی رنگهای جدول به منظور رسيدن به ويسكوزيته مناسب براي اعمال رنگ به كار مي‌رود. همچنين اين تينر براي شستشوي ابزار رنگ‌آميزي و اسپري نيز قابل استفاده مي‌باشد.
نام محصول : تینر مخصوص رنگ ترافیک اکریلیک ترموپلاست
کد محصول : ALCO-2508  
معرفی و کاربرد : تینر ترافیک اکریلیک ترموپلاست برای رقیق سازی رنگ ترافیک اکریلیک ترموپلاست به منظور رسیدن به ویسکوزیته مناسب برای اعمال رنگ به کار می رود. این تینر برای شستشوی ابزار رنگ آمیزی و اسپری نیز قابل استفاده است.
نام محصول : رنگ ترافیک آلکید کلرو کائوچو
کد محصول : ALCO-2503  
معرفی و کاربرد : این محصول بر پایه رزین الکید کلروکائوچو طراحی و از بهترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه شده است. جهت سطوح آسفالت و بتنی مناسب بوده و در اتوبانها و خیابانها و معابر جهت خط کشی طولی با ماشین خط کشی مخصوص قابل اجرا می باشد. بازتاب نوری مناسب داشته و از مقاومت خوبی در برابر سایش، خراش و آب و رطوبت برخوردار است.
فام
نام محصول : رنگ ترافیک اکریلیک ترموپلاست
کد محصول : ALCO-2502  
معرفی و کاربرد : اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﮐﺮﯾﻠـﯿﮏ ﺗﺮﻣـﻮﭘﻼﺳﺘـﯿﮏ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ، اﯾﻦ رﻧﮓ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴـﺪود ﻧﻤـﻮدن ﺟﺎده ﺑﺮاي زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧـﯽ، اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد . اﯾﻦ رﻧﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ، ﺧﺮاش و ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫـﻮاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨـﺎﺳﺐ ﻣﻘـﺎوﻣﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻨـﺎﺳﺒـﯽ دارد.
نام محصول : رنگ ترافیک دوجزئی سرد
کد محصول : ALCO-2506  
معرفی و کاربرد : :اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دو ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﺳﯿﻨﺘﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﻼط دو ﺟﺰء ، ﻃﯽ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎزا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﺑﺘﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮده و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﺧﻄﻮط ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده و ﺳﻄﻮح ﭘﺮﺗﺮدد و در ﻣﻌﺮض UVاﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻮي، ﺳﺎﯾﺸﯽ، ﺣﻼﻟﯽ، ﺳﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
نام محصول : رنگ ترافیک سرد سه جزیی ( مخصوص عابر پیاده )
کد محصول : ALCO-2510  
معرفی و کاربرد : اين محصول سه جزيي بر پايه رزين اکريليك سينتتيك مي باشد که بعد از اختلاط سه جزء ، طي يك واکنش گرمازا به سرعت سخت مي شود . چسبندگي اين پوشش به سطح آسفالت و بتن فوق العاده بوده و سخت شدن سريع اصلي ترين خاصيت آن مي باشد .اين محصول و استحکام بالا بوده و بنابراين براي خطوط عابر پياده و سطوح پرتردد و در معرض سايش مناسب مي باشد.
نام محصول : رنگ ترافیکی گرم
کد محصول : ALCO-2514  
معرفی و کاربرد : اين رنگ بر پايه رزينهاي سينتتيك و از بهترين مواد اوليه موجود در بازار تهيه شده است .اين رنگ به صورت نوار ضخيم بر روي سطوح آسفالت و سيماني قابل اجرا مي باشد .به دليل دوام، چسبندگي و مقاومت آن در برابر آب و شرايط جوي بطور گسترده جهت خط كشي طولي معابر بخصوص اتوبان ها و بزرگراه ها بكار مي رود.
فام