دات نت نیوک
fa-IR en-GB
 

نام محصول : اپوکسی سالونت فری مخصوص مخازن آب آشامیدنی
کد محصول : ALCO-2210  
معرفی و کاربرد : این محصول دو جزیی و بر پایه رزین اپوکسی پلی آمین بهداشتی با بهترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه گردیده است. این محصول برای سطوح آهنی و بتنی مناسب بوده و در برابر عوامل خورنده و اسیدهای ضعیف و قلیا و بسیاری از حلال ها مقاومت عالی دارد. براقیت بالا , دوام و مقاومت بسیار عالی در مقابل آب این محصول نسبت به سایر پوشش های مشابه باعث شده است بطور وسیعی در مخازن آب آشامیدنی و لوله های آب از آن استفاده شود.
نام محصول : پرايمر زينك ريچ اپوكسي پلي آميد
کد محصول : ALCO-2227  
معرفی و کاربرد : اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ آﺳﺘﺮ دو ﺟﺰﯾﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه از روي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﻫﺎردﻧﺮ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي ﮔﺮد روي در ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ و ﻓﻮﻻدي را از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮو ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﻪ آﺳﺘﺮي اوﻟﯿﻪ در ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود .اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ دارد اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
نام محصول : پرایمر اپوکسی استر
کد محصول : ALCO-2409  
معرفی و کاربرد : یک پرایمر سریع خشک یک جزیی می باشد که دارای چسبندگی مناسبی بر روی انواع سطوح فلزی بوده و در شرایط آب و هوایی خورنده ضعیف تا متوسط قابل اعمال است. این پوشش در عین سختی مناسب ، انعطاف پذیری مطلوبی نیز دارد و با توجه به ویژگی های منحصر به فرد آن کاربرد وسیعی در صنایع دارد.
نام محصول : پرایمر اپوکسی پلی آمید اخرایی
کد محصول : ALCO-2201  
معرفی و کاربرد : یک آستر ضد خوردگی دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی سخت شونده با پلی آمید و دارای پیگمنت اکسید آهن می باشد . این پوشش ها به عنوان آستری جهت سطوح فولادی به کار می رود و به دلیل مقاومت خوردگی خوب آن در محیط های رطوبتی و مناطق دریایی ، سطح فولاد را حفظ می نماید و اغلب بوسیله پوشش رویه جهت مقاصد تزئینی یا حفاظتی مجددا رنگ آمیزی می شوند.
نام محصول : پرایمر پوشش کف AWB
کد محصول : ALCO-5502  
معرفی و کاربرد : پرایمر پوشش کف AWB الوان برپایه رزین هاي مهندسی و آخرین فناوري روز دنیا طراحی شده است.این محصول جهت پوشش دهی و روکش سطوح سیمانی و بتنی سازه ها شامل ساختمان ها ، سالنهاي تولید ، پارکینگ هاي طبقاتی استفاده شده و با نفوذ در منافذ بتن و واکنش شیمیایی با ترکیبات آن یک لایه ي عبور ناپذیر در برابر آب و بخارات و گازها ایجاد می کند. این پرایمر قابلیت واکنش با سطوح مرطوب و خیس را نیز داراست. محصول فوق باعث ایجاد چسبندگی قوي بین لایه هاي فوقانی و سطح بتن شده و به دلیل استحکام بسیار زیاد ضعف هاي جزئی بتن را نیز ترمیم می نماید. عاري بودن از حلال و همچنین مشخصات ویژه ي فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی پرایمر AWB، این محصول را به عنوان بهترین گزینه جهت استفاده در سیستم هاي پوشش کف پلی یورتان و اپوکسی مبدل ساخته است.
نام محصول : پرایمر زینک اتیل سیلیکات (3 جزئی)
کد محصول : ALCO-3003  
معرفی و کاربرد : اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ آﺳﺘﺮ ﺳﻪ ﺟﺰﯾﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه از روي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﺗﯿﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي ﮔﺮد روي در ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ و ﻓﻮﻻدي را از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮو ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﻪ آﺳﺘﺮي اوﻟﯿﻪ در ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود. اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ دارد، اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻤـﺎل در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣـﺮﻃﻮب و مقاومت حرارتی تا 400 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘـﯿﮕﺮاد از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺑﮑﺎر رود.
نام محصول : پرایمر زینک فسفات آلکیدی
کد محصول : ALCO-2005  
معرفی و کاربرد : اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ آﻟﮑﯿﺪ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﻓﺴﻔﺎت روي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دوام ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﯽ ﻓـﻠﺰ آﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑـﯽ دارا ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮردﮔﯽ را ﺗﻀﻤـﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ آﺳـﺘﺮي ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
نام محصول : پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمید
کد محصول : ALCO-2204  
معرفی و کاربرد : این محصول یک پرایمر ضد خوردگی دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی و هاردنرپلی آمید می باشد. این پرایمر به عنوان لایه اول در یک سیستم رنگ برای سطوح خارجی مخازن، اسکلتهای فلزی، خطوط لوله کارخانجات شیمیایی، پلایشگاهها و مناطق ساحلی کنار دریا مورد استفاده قرار می گیرند. پوششهای اپوکسی میانی و رویه اپوکسی و یا پلی اورتان را میتوان به صورت یک لایه نهایی روی سطوح فلز دارای آستری بکار برد.
نام محصول : پرایمر زینک کرومات آلکیدی
کد محصول : ALCO-2002  
معرفی و کاربرد : اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﻟﮑﯿﺪ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﮐﺮوﻣﺎت روي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮردﮔﯽ را ﺗﻀﻤـﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دوام ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﯽ ﻓـﻠﺰ آﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑـﯽ دارا ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ آﺳـﺘﺮي ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .

صفحه 1 از 8ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  بعدی   انتها