دات نت نیوک
fa-IR en-GB
 

امروزه رنگ در زندگي بشر جايگاه ويژه اي دارد. از يك سو جلوه هاي زيبايي را خلق مي نمايد و از سوي ديگر محافظ سرمايه هاي پيرامونی ما از قبيل سازه ها، ساختمان ها، تجهيزات و غيره مي باشد. بنابر اهميت اين جايگاه، نياز كشور به فضاهاي آزمايشگاهي كه داراي استانداردهاي بين المللي باشند، بيش از پيش احساس مي گردد. در اين راستا شركت رنگ الوان با ایجاد فضاي مناسبي بعنوان آزمايشگاه رنگ و با استفاده از آخرين تجهيزات انجام آزمون و منطبق با استانداردهای بین المللی در طی مدت بیش از دو سال و با همت و تلاش چشمگير پرسنل خود توانست به آن دست یابد. مميزي اين آزمايشگاه در تيرماه 1388 توسط كارشناسان موسسه DAKKS)DAP) كه بزرگترين مركز اعتباردهي كشور آلمان مي باشد صورت پذيرفته و تائيد شد و آزمايشگاه الوان بعنوان اولين آزمايشگاه بين المللي مرجع رنگ در ايران، موفق به اخذ گواهينامه بين المللي مديريت سيستم كيفيت مبتني بر استاندارد ISO/IEC17025:2005 از موسسه فوق گردید.

اين آزمايشگاه در سال 1389 بعنوان آزمايشگاه همكار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در زمينه انجام آزمون رنگهاي تزئيني و صنعتي طبق گواهينامه اعطا شده تائيد صلاحيت شد. کادر مجرب و حرفه ای، استمرار افزایش سطح کیفیت، سرعت و دقت در ارائه خدمات آزمايشگاهي ، بعنوان یک رسالت خطیر، ما را در جایگاه یک آزمایشگاه رنگ حرفه ای که همواره در جهت جلب رضايت مشتری گام برمی دارد، قرار داده است.

معرفي استاندارد 17025

استاندارد ISO/IEC 17025 توسط کميته ارزيابي انطباق (ISO(CASCO تهيه شده است. اولين ويرايش (1999) اين استاندارد بين المللي حاصل تجربيات وسيع در پيادهسازي25 ISO/IEC Guide و45001 EN ميباشد كه اكنون اين استاندارد جايگزين هر دو آنها گرديده است. براي آزمايشگاههايي كه قصد دارند وجود يك سيستم كيفيت، صلاحيت فني و توانايي توليد نتايج فني معتبر را اثبات كنند، اولين ويرايش اين استاندارد شامل تمامي الزاماتي ميشد كه آنها بايد برآورده نمايند. ويرايش دوم اين استاندارد 17025:2005 ISO/IEC ، ويرايش اول را كه از نظر فني بازنگري شده بود، منسوخ كرده و جايگزين آن گرديد.

بكارگيري اين استاندارد بين المللي تشريك مساعي ميان آزمايشگاهها و ساير مراجع، مشاركت در تبادل اطلاعات و تجارب، هماهنگ سازي استانداردها و روشهاي اجرايي را تسهيل ميكند. آزمايشگاه هايي که الزامات ايزو 17025را برآورده نمايند، خودبهخود الزامات استانداردهاي ايزو 9001 را نيز برآورده خواهند نمود. در صورتي که آزمايشگاهها الزامات استاندارد ايزو 17025را برآورده نمايند و توسط مراجعي که داراي موافقت نامة شناسايي متقابل با مراجع هم تراز خود در ساير کشورهاي استفاده کننده از اين استاندارد هستند، تأييد صلاحيت شوند، پذيرش نتايج آزمون و کاليبراسيون کشورها آسان خواهد شد. به کارگيري اين استاندارد همکاري بين آزمايشگاه ها و ساير سازمانها را تسهيل و به تبادل اطلاعات، تجارب و نيز هماهنگ کردن استانداردها و روشهاي اجرايي کمک ميکند.

اين استاندارد شامل دو بخش الزامات مديريتي و الزامات فني ميباشد. برآورده شدن اين دو به معني داشتن صلاحيت بر اساس ايزو 17025 است. هر يک از اين موارد داراي روشهاي عملياتي و اجرايي خاص خود و رويههايي ميباشد که هر آزمايشگاه ملزم به رعايت آن در چارچوبهاي تعريف شده ميباشد.

آزمايشگاه منطبق با اين استاندارد داراي ويژگيهاي زير مي باشد

  • بکارگيري نيروهاي داراي صلاحيت و با انگيزه
  • شرايط مناسب محيطي آزمايشگاه
  • بکارگيري روشهاي آزمون مناسب
  • بکارگيري تجهيزات مناسب و منطبق با آخرين تکنولوژي هاي جهاني که توانايي برآورده سازي الزامات روش آزمون را دارا باشند.
  • قابليت رديابي اندازه گيريها به استاندارهاي بين المللي
  • بکارگيري روشهاي مناسب جهت دريافت، نگهداري و تحويل نمونه هاي آزمون
  • روشهاي مناسب جهت كنترل كيفيت فعاليتهاي آزمون آزمايشگاه
  • انتشار گزارش آزمون بر طبق الزامات استاندارد و خواسته مشتريان

لازم به ذكر است كه در آزمايشگاه الوان ، هيچ فعاليتي در خصوص نمونه برداري انجام نميشود ولي از آنجا كه نحوه نمونه برداري تأثير بسيار مهمي در تفسير نتايج دارد، راهنماييهاي لازم در اين خصوص به مشتريان ارائه ميگردد.
پرسنل آزمايشگاه ، که هر يک از آنها وظيفه خاصي را در آزمايشگاه انجام مي دهند، افرادي ميباشند که صلاحيت لازم را براي فعاليتهاي تحت انجام دارا مي باشند. پرسنل آزمايشگاه با توجه به تحصيلات، آموزشها، سوابق و مهارتهايي که دارا مي باشند براي تصدي پستهاي مختلف آزمايشگاه انتخاب شده اند.

خدمات قابل ارائه آزمايشگاه مرجع

آزمايشگاه الوان به عنوان يكي از بالاترين مراجع انجام آزمونهاي مرتبط با صنعت رنگ بر اساس آخرين ويرايش استانداردهاي بين الملليASTM, ISO وISIRI قابليت ارائه خدماتي که در فهرست زير بيان شده است را دارا مي باشد.

الف. محصول : اسامي محصولات طبق تصوير گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار، درج شده در صفحه آخر مي باشد.

ب. آزمون : به شرح زير:

ردیف
آزمايش هاي تعيين مشخصه هاي فيزيكي رنگ (رنگ تر)

1

تعيين دانه بندي رنگ

2

تعيين پوشش رنگ تر

3

تعيين دانسيته

4

تعيين ويسكوزيته رنگ با استفاده از فلوكاپ

5

تعيين ويسكوزيته رنگ با استفاده از ويسكومتر استورمر

6

تعيين درصد مواد فرار پوشش هاي آلي

7

تعيين ضخامت فيلمتر با استفاده از ضخامت سنج شانهاي

8

تعيين زمان خشك شدن رنگ ترافيك

9

تعيين زمان خشك شدن، سخت شدن و تشكيل فيلم پوشش هاي آلي در دماي اتاق

ردیف
آزمايش هاي تعيين مشخصه هاي فيزيكي رنگ (فيلم خشك)

1

تعيين براقيت آينه اي

2

اندازه گيري غير تخريبي ضخامت فيلم خشك پوششهاي غير مغناطيسي اعمال شده بر روي سطوح فلزي آهني و پوششهاي غير مغناطيسي نارسانا اعمال شده بر روي سطوح فلزي غير آهني

3

تعيين فام و محاسبه اختلاف فام به طريقه دستگاهي

4

تعيين ضخامت فيلم خشک سيستم های پوشش حفاظتی بوسيله ابزار تخريبگر

ردیف
آزمايش هاي تعيين خواص فيزيكي مكانيكي رنگ

1

تعيين سختي پوشش هاي آلي با روش آونگي

2

تعيين مقاومت فيلم خشك رنگ در مقابل جامي شدن

3

تعيين مقاومت لايه خشك رنگ در برابر خمش حول محور استوانه اي

4

تعيين مقاومت پوششهاي آلي به تغيير شكل ناگهاني (ضربه)

5

تعيين چسبندگي با استفاده از آزمونگر Pull – off

6

تعيين مقاومت سايشي رنگ هاي ساختماني

7

تعيين چسبندگي با استفاده از نوار چسب

ردیف
آزمايش هاي شيميايي و محيطي

1

تعيين مقاومت در برابر MEK آستري هاي زينك ريچ اتيل سيليكات ( معدني ) با مالش حلال

2

تعيين مقاومت در برابر حلال و سوخت رنگ هاي ترافيك

3

ارزيابي تخريب پوششهاي رنگ- تعيين شدت ، كميت و اندازه عمومي نقص قسمت6 : درجه بندي درجه گچي شدن بوسيله روش نوار چسب

ردیف
آزمايش هاي مقاومت در برابر خوردگي

1

تعيين مقاومت پوشش در برابر پاشش مه نمك

2

تعيين مقاومت پوشش در برابر آب در رطوبت نسبي 100%

3

تعيين مقاومت پوشش در برابر آب با استفاده از غوطه وري در آب

آزمایشگاه رنگ الوان
آزمایشگاه رنگ الوان
آزمایشگاه رنگ الوان