دات نت نیوک
fa-IR en-GB
 
رنگ و قصه رنگ الوان

رنگ و قصه بچه های الوان

یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود دفتر نقاشی ها خیلی غمگین شده بود ، با خودش گفت که چرا نقش زیبا ندارم ، صفحه های تن من شده بی رنگ و سفید، کاشکی نقاشی می شد سهم این قلب سفید، رنگ های قصه ما حرف اون رو شنیدن ، دست دادن به دست هم تا به دفتر رسیدن ، رنگ سبز دشت و کشید ، رنگ قرمز گلها رو ، قهوه ای کوه و آورد آبی هم چشمه ها رو ، رنگ زرد خورشید و دید ، خورشید گرم و قشنگ ، دفتر نقاشی شد مثل یه قاب رنگارنگ ، صفحه هاش مثل یه قاب شاد و زیبا شده بود ، تو دلش نقاشی شد جنگل و دریا و دشت ، دفتر قصه ما دنبال شادی می گشت، رنگ های خوب و قشنگ خیلی مهربون بودن همیشه کنار هم یار و همزبون بودن ، یکی بود یکی نبود توی شهر نقاشی هیچ کسی تنها نبود.

دانش آموزان عزیز دفاتر الوان را از نمایندگی های رنگ الوان تهیه کنید ، نقاشی کنید ، به آدرس ما پست کنید و جایزه بگیرید

آلبوم شماره 1 دفاتر نقاشی بچه های الوان با موضوع محیط زیست در سال تحصیلی93-1392

شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان
< >

آلبوم شماره 2 دفاتر نقاشی بچه های الوان با موضوع محیط زیست در سال تحصیلی94-1393

شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان
< >

آلبوم شماره 3دفاتر نقاشی بچه های الوان با موضوع صرفه جویی درمصرف آب در سال تحصیلی95-1394

شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان
< >

آلبوم شماره 4دفاتر نقاشی بچه های الوان با موضوع نقاشی آزاد در سال تحصیلی 96-1395

شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان
< >
شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان شرکت تعاونی رنگ الوان
< >